Genellikle yaz?l? ve go?rsel medyada, kozmetik ve gu?zellik u?ru?n gruplar?n?n tan?t?m? ic?in kad?n bedeni kullan?lmaktad?r. Gu?nu?mu?zde sadece gu?zelles?mek ve c?ekici go?ru?nmek amac?yla kozmetikler hala kullan?lmakla birlikte yas?am su?resi uzad?kc?a kronik ve foto yas?lanman?n avon üye ol go?ru?nu?r bulgular?n? azaltma isteg?i, insanlar? yeni aray?s?lara yo?neltmis?tir. avon üyelik Yara iyiles?mesini h?zland?ran avona üye ol ve baz? metabolik is?lemlerde etkin olduklar? du?s?u?nu?len pek c?ok madde, bu u?ru?nlerin ic?erisine üye ol eklenmis?tir. Genellikle ic?erig?indeki kimyasal maddelere hic? bak?lmadan kullan?lan ve hedef kitlesi c?og?unlukla kad?nlar olan bu u?ru?nler, bilinc?siz kullan?ld?g??nda sag?l?g?? olumsuz etkilemektedir. Bu makalede, ilac?lar gibi yasal du?zenlemeleri olmas? gereken kozmetik u?ru?nlerin ic?erig?indeki baz? kimyasal maddelerin kad?n sag?l?g??na etkileri gu?ncel aras?t?rmalarla ele al?nm?s? ve kad?nlar bas?ta olmak u?zere toplumun kozmetik u?ru?nler konusundaki fark?ndal?g??n? art?rmak amac?lanm?s?t?r. Gu?zel, sag?l?kl?, bak?ml? ve pu?ru?zsu?z bir cilde sahip olmak ic?in kullan?lan kozmetikler, kad?nlar?n kendine olan gu?venlerini art?rarak bedenen ve ruhen iyilik halini olumlu yo?nde etkilemektedir. Kozmetik u?ru?nler, sadece go?ru?nu?mu? kay?t ol du?zeltmek ic?in deg?il, antioksidanlar, bu?yu?me fakto?ru?, peptidler, polisakkaritler, bitki ekstreleri ve cilt rengini ac??c? maddeler eklenerek hu?cresel du?zeyde etki yaratabilecek s?ekilde kullan?ma sunulmaktad?r. Go?rsel ve yaz?l? medyan?n bu konuya olan ilgisi, bireylerin daha fazla sosyal bir hayat yas?ama ve d?s? go?ru?nu?s?e o?nem verme isteg?i, gu?zellik merkezlerinin say?ca avona üye ol artmas? ve kozmetik sekto?ru?ndeki h?zl? gelis?meler, kis?isel bak?m u?ru?nlerinin tu?ketimine yo?nelik talepleri art?rm?s?t?r. Bu istekler dog?rultusunda c?izgi ve k?r?s??kl?klar? azaltan, renklenmeyi o?nleyen, derinin yumus?ak go?ru?ntu?su?nu? art?ran kozmeso?tik u?ru?nler h?zla gelis?tirilmeye bas?lanm?s?t?r. I?lk c?ag?lardan bu yana avon kay?t insanog?lu bu u?ru?nleri gu?zelles?mek, sag?l?kl? ve c?ekici go?ru?nmek amac?yla kullanm?s?lard?r. Avon Kaydol kavram?, tarihsel su?rec? boyunca kad?n ile o?zdes?les?tirildig?inden dolay? kozmetik sekto?ru? bu grubu hedef kitle olarak ele alm?s?t?r. Gu?nu?mu?zde avon üyelik kozmetik u?ru?nler, c?ok c?es?itli etkileri nedeniyle modern toplumun vazgec?ilmez bir u?ru?nu? olarak kars??m?za […]